About the giant chiangmai thailand

 
 

ประวัติความเป็นมาของร้าน the giant chiangmai thailand

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นไร่ปลูกกาแฟ ปลูกพลับ ปลูกใบเมี่ยง โดยเจ้าของซึ่งได้เข้ามาตั้งหลักปักฐานในพื้นที่กว่า 10 ปี ภายหลังมีโครงการพัฒนาหมู่บ้าน จึงได้ออกแบบและสร้างร้าน The giant โดยความร่วมมือจากหมู่บ้าน และชาวบ้านจนเสร็จ และเปิดบริการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.พัฒนาหมู่บ้าน – เรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน สัญญาณโทรศัพท์

2.ส่งเสริมการเกษตรในชุมชน – ร้านไจแอนท์ เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์กาแฟของหมู่บ้าน

3.การดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ – สร้างจิตสำนึก ในเรื่องของการดูแลรักษาธรรมชาติ (ไม่ตัดไม้, ไม่ล่าสัตว์, ไม่เผาป่า)